Anunturi


Spitalul Municipal de Urgență anunță organizarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor posturi vacante


Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș anunță organizarea în data de 19.07.2022 ora 10.00, la sediul unității, a concusului pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director, respectiv Director Financiar-Contabil.


Anularea concursurilor din cadrul SMUC

Dispozitie anulare concursuri


In conformitate cu Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/ 2011 cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, cu sediul in Caransebes, str. Piata 21 Decembrie 1989, nr.2 organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a urmatoarului post contractual temporar vacant:


Anunt concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante


Anunt concurs director medical


Anunț referitor la anularea concursurilor pentru ocuparea postului de Șef depozit II și a celor două posturi vacante muncitori necalificați.


In conformitate cu Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/ 2011 cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, cu sediul in Caransebes, str. Piata 21 Decembrie 1989, nr.2 organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a posturilor contractuale vacante, conform:

 


Anunt concurs medici specialisti si farmacist sef


Centralizator rezultate concurs director financiar-contabil


În conformitate cu Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HGR nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş, cu sediul în Caransebeş, str. Piaţa 21 Decembrie 1989 nr. 2, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi de executie vacante perioada nedeterminata.


Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de Director Financiar-Contabil în data de 06.09.2021.


ANUNT
Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, întrunit în ședința din data de 06.07.2021, anunță reluarea procedurii pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, str. Piața 21 Decembrie 1989, nr. 2, jud. Caraș-Severin, în data de 30.08.2021, ora 11, desfașurându-se în două etape:
I. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc între 21.08.2021 – 23.08.2021, etapa eliminatorie, pentru care afișarea rezultatelor finale va avea loc în data de 23.08.2021 ora 14.00, cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la data afișării;
II. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura în Sala de ședinte a Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, pe baza temelor – cadru, în data de 30.08.2021, ora 11.00;

La concurs se pot înscrie persoanele fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
a) cunosc limba română, scris și vorbit;
b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al Ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârsirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical fizic şi neuropsihic;
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, str. Piața 21 Decembrie 1989, nr. 2 jud. Caraș-Severin, la Biroul R.U.N.O.S., până în data 20.08.2021, ora 12.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori copia diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
Temele-cadru pentru proiectul de management,  bibliografia pentru concurs si regulamentul de desfasurare a concursului sunt afisate pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes www.spital-caransebes.ro, la avizierul de la sediul spitalului, pe portalul posturi.gov.ro precum si pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii.
Candidatii pot vizita spitalul în data de 16.08.2021 ora 10,00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului;

Mass-media și persoanele interesate să participe la susținerea publică a proiectului de management vor transmite până la data de 26.08.2021, ora 12.00, pe adresa de-mail secretariat@spital-caransebes.ro, solicitările de participare, cu precizarea numelui și prenumelui și eventuale întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legatură cu proiectul de management.

Detalii, aici:

01 – Anunt concurs manager.pdf
02 – Bibliografie concurs.pdf
03 – Dispozitia 814 din 2020.pdf
04 – Anexa la dispozitiaa 814 din 2020.pdf
05 – Regulament concurs manager spital complet.pdf

 


Anunt concurs posturi vacante


Comunicat lansare proiect „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în municipiul Caransebeș” cod SMIS 140035


Anunț amânare concurs


ANUNŢ

Având in vedere contextul epidemiologie actual determinat de raspandirea coronavirusului SARS-Cov 2 si incidenţa de peste 1%, din ultimele 14 zile, luând in considerare informarea nr. 6761 din 03.03.2021, a Primarului Municipiului Caransebeş Felix Cosmin Borcean si Hotararea Consiliului de Administraţie din data de 03.03.2021, se amana organizarea concursului conform prezentului anunţ:
Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager-persoana fizica
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş , str.Piata 21 Decembrie 1989, nr.2, jud.Caras-Severin, in data de 05.04.2021, ora 11, desfasurandu-se in doua etape:
I. Etapa de verificare a indeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite in anunţul de concurs, care va avea loc intre 23.03.2021-25.03.2021, etapa eliminatorie, pentru care afişare rezultatelor finale va avea loc in data de 25.03.2021 ora 12.00, cu drept de contestaţie in termen de 24 de ore de la data afisarii;
II. Etapa de susţinere publica si de evaluare a proiectului de management care se va desfasura in Sala de şedinţe a Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş, pe baza temelor-cadru, in data de 05.04.2021, ora 11.00;
La concurs se pot inscrie persoanele fizice care intrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al Ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical fizic şi neuropsihic;
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare conform legii.

Mai multe detalii: Anunt concurs manager


 ANUNŢ CONCURS MANAGER

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager- persoana fizica

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş , str.Piata 21 Decembrie 1989, nr.2, jud.Caras-Severin, in data de 22.03.2021, ora 11, desfasurandu-se in doua etape:

    I. Etapa de verificare a indeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite in anunţul de concurs, care va avea loc intre 08.03.2021-10.03.2021, etapa eliminatorie, pentru care afişare rezultatelor finale va avea loc in data de 10.03.2021 ora 12.00, cu drept de contestaţie in termen de 24 de ore de la data afisarii;

    II. Etapa de susţinere publica si de evaluare a proiectului de management care se va desfasura in Sala de şedinţe a Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş, pe baza temelor-cadru, in data de 22.03.2021, ora 11.00;

La concurs se pot inscrie persoanele fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

    a) cunosc limba română, scris şi vorbit;

    b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

    c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al Ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

    d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

    e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

    f) sunt apte din punct de vedere medical fizic şi neuropsihic;

    g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş, str. Piaţa 21 Decembrie 1989, nr.2 jud. Caras-Severin, la Biroul R.U.N.O.S., pana in data 07.03.2021, ora 12.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

    a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

    b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

    c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

Documentele sunt:


Instiintare


Declaratii pe propria raspundere


Anunt concurs farmacist sef si medic specialist laborator


Rezultatele concursului din data de 16.12.2019


Rezultatele concursului din data de 13.12.2019


Rezultatele concursului din data de 12.12.2019


Rezultate interviu sefi de sectie


Calendar desfasurare concursuri sefi sectie


REZULTATE CONCURS


Anunt concurs sef CPU
Anunt concurs sefi sectie


Anunt concurs, bibliografie, teme cadru proiect, metodologie sefi sectei, sef CPU

Anunt referitor la ocuparea functiei de farmacist sefIn conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie nr. 4 din 23.05.2019, se anuleaza concursul organizat in vederea ocuparii functiei de manager persoana fizica la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, din data de 10.06.2019Anunt concurs manager


Anunt concurs director financiar-contabil si metodologie
Anunt concurs 


Anunt concurs

 

 


COMUNICAT DE PRESA

Actiune donare sange

Centrul de Transfuzie Sanguina Resita se confrunta cu o scadere drastic a numarului de donatori iar acest lucru duce la imposibilitatea de a mai onora comenzile de sange catre spitale. Ca urmare, in fiecare joi,  la Policlinica din Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes (camera 122), persoanele care doresc, vor avea posibilitatea sa doneze sange , intre orele 8.30-13.00. Potrivit informatiilor primate de la Centrul de Transfuzie Sanguina Resita, pot dona sange persoane sanatoase cu varsta cuprinsa intre 18-60 de ani (pentru prima donare intre 18-50 de ani) cu greutatea peste 50 de kg (in functie de inaltime, constitutie) care sa nu fi suferit de hepatita virala, sifilis, tuberculoza, malaria, infectie HIV, epilepsie, diabet zaharat, boli de inima etc. Cu 2 zile inainte de donare este interzis consumul de bauturi alcoolice. In ziua donarii se recomanda un mic dejun usor si minim 500 ml lichide. Persoanele care doneaza sange vor primi 7 tichete de masa, in valoare totala de 67 de lei si o zi libera platita la serviciu.

Alin Simeria

Purtator de cuvant SMU CaransebesAnunt concurs

 


Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, organizează în datele de 25.10.2018 și 29.10.2018, concurs în vederea ocupării a 6 posturi de infirmieră, 3 posturi de îngrijitoare și un post de registrator medical.


Spitalul Municipal de Urgenta din Caransebes, organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi:

  • 1 post de asistent medical debutant, specialitatea medicina generala
  • 1 post de asistent medical, specialitatea medicina generala

Detalii, aici.

Bibliografia, aici.


Spitalul Municipal de Urgenta organizeaza concurs in vederea ocuparii postului de economist II pe perioada nedeterminata la Compartimentul Managementul Calitatii

Tematica si bibliografia concursului


COMUNICAT DE PRESA

Actiune donare sange

Centrul de Transfuzie Sanguina Resita se confrunta cu o scadere drastic a numarului de donatori iar acest lucru duce la imposibilitatea de a mai onora comenzile de sange catre spitale. Ca urmare, in fiecare joi,  la Policlinica din Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes (camera 122), persoanele care doresc, vor avea posibilitatea sa doneze sange , intre orele 8.30-13.00. Potrivit informatiilor primate de la Centrul de Transfuzie Sanguina Resita, pot dona sange persoane sanatoase cu varsta cuprinsa intre 18-60 de ani (pentru prima donare intre 18-50 de ani) cu greutatea peste 50 de kg (in functie de inaltime, constitutie) care sa nu fi suferit de hepatita virala, sifilis, tuberculoza, malaria, infectie HIV, epilepsie, diabet zaharat, boli de inima etc. Cu 2 zile inainte de donare este interzis consumul de bauturi alcoolice. In ziua donarii se recomanda un mic dejun usor si minim 500 ml lichide. Persoanele care doneaza sange vor primi 7 tichete de masa, in valoare totala de 67 de lei si o zi libera platita la serviciu.

Alin Simeria

Purtator de cuvant SMU Caransebes


Publicare aprobare posturi vacante medic specialist, specialitatea Pediatrie, in cadrul Compartimentului Primire Urgente


In conformitate cu Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HGR nr. 286/2011, Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, cu sediul in strada Piata 21 Decembrie 1989 nr. 2, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi de executie vacante.

Bibliografia:


Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea functiei de Manager la Spitalul Municipal de Urgenta CaransebesAnunt concurs director medical


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 06.03.2018 ora 10,00 la sediul spitalului a concursului pentru ocuparea a 1 (unu) post vacant de asistent medical (perioada nedeterminata) la Sectia medicina interna si a 2 (doua) posturi vacante de asistent medical (perioada nedeterminata) la Laborator radiologie.


Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes organizeza concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica


SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA CARANSEBES

NR. 7412/ 08.11.2017

ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 04.12.2017, ora 10,00 la sediul spitalului, a concursului pentru ocuparea functiei de chimist specialist (1 post) la Laboratorul de Analize Medicale din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes si la ora 14,00 concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de infirmier ( pentru sectia cardiologie) si 1 post ingrijitor curatenie (pentru bloc operator)

Conditii de participare conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) candidatul are cetatenia romana sau cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana scris si vorbit;

c) este apt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

d) indeplineste conditiile de studii (are cel putin 5 ani vechime in functia de chimist specialist;

e) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o compatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

f) este confirmat ca si chimist specialist sau primar – pentru functia de chimist specialist;

g) este absolvent de invatamant universitar de lunga durata a Facultatii de chimie, specialitatea “chimie-fizica”cu diploma de licenta- pentru functia de chimist;

h) este absolvent de studii medii ( minim 10 clase) – pentru ocuparea functiei de infirmier/ingrijitor curatenie;

Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare

– proba scrisa/test grila de verificare a conostintelor specifice postului

– proba practica sau interviul de selectie

Dosarul de concurs cuprinde :

a)cerere de inscriere

b) copie a actului de identitate

c) copia diplomei de licenta/a diplomei de absolvire a minim 10 clase, care sa ateste nivelul studiilor.

d) cazierul judiciar

f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca

h)adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz

i) curriculum vitae

j)declaratia pe proprie raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a inceput urmarirea penala asupra sa

Copiile de pe actele ce se depun la dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

In vederea participarii la concurs, pana la 23.11.2017 ora 14.00 candidatii depun dosarul la biroul RUNOS, de unde pot obtine si alte date suplimentare.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator :

– 23.11.2017, ora 14,00 – termenul limita pentru depunerea dosarelor ;

– 24.11.2017 ora 14,00- selectia dosarelor ;

– 04.12.2017, ora 10,00 – proba scrisa cuprinzand lucrarea scrisa/test grila de verificare a cunostintelor specifice postului si depunerea contestatiilor, pentru functia de chimist specialist ;

– 04.12.2017, ora 14,00 – proba scrisa cuprinzand lucrarea scrisa/test grila de verificare a cunostintelor specifice postului si depunerea contestatiilor, pentru functia de infirmier/ingrijitor curatenie ;

– 05.12.2017 – solutionarea contestatiilor ;

– 06.12.2017, ora 10,00 – sustinerea interviului pe o tema din domeniul de activitate al postului sau a probei practice, pentru functia de chimist specialist ;

– 06.12.2017, ora 14,00 – sustinerea interviului pe o tema din domeniul de activitate al postului sau a probei practice pentru functia de infirmier/ingrijitor curatenie ;

– 06.12.2017, ora 14,00 afisarea rezultatelor ;

Pentru a fi declarati admisi, canidatii trebuie sa obtina in cadrul concursului media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba, minimum nota 6,00 pentru functia de chimist specialist, iar pentru functia de infirmier/ingrijitor curatenie, media finala cel putin 5,00, iar la fiecare proba, cel putin nota 5,00. Media finala a fiecarui candidat se calculeaza cu 2 zecimale ca media aritmetica a notelor obtinuta la probele de evaluare.

Rezultatul studierii dosarelor se afiseaza la sediul unitatii in data de 23.11.2017. Candidatii pot depune contestatie in cel mult 24h de la data comunicarii rezultatului verificarii.

Taxa de concurs este de 150 lei si se achita la caseria unitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartiment Resurse Umane, str. Piata 21 Decembrie 1989, nr.2, tel. 0255/511423 interior 116.

MANAGER INTERIMAR,

Farm. POPOVICI AMIHAELA-ADINA-GIORGIANA

Intocmit,

Birou R.U.N.O.S.

Insp.de sp. G.Cosoveanu


Anunt concurs manager Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes


SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA CARANSEBES

NR. 5511 / 25.08.2017

ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 22.09.2017, ora 10,00 la sediul spitalului, a concursului pentru ocuparea functiei SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR respectiv DIRECTOR MEDICAL la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes
Conditii de participare conform OMSP nr. 284/2007, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) candidatul are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale (nu are varsta de pensionare potrivit Legii 263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare);
d) este apt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
e) indeplineste conditiile de studii (are cel putin 2 ani vechime ca medic specialist sau are competenta /atestat in managementul serviciilor de sanatate ori este absolvent al cursului de management spitalicesc)
f) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea
g) este confirmat ca medic specialist sau primar;
h) este absolvent de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina;

Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:
lucrare scrisa/test grila de verificare a conostintelor din legislatia specifica postului

sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de specialitate al postului
interviul de selectie

Dosarul de concurs cuprinde:
a) cererea de inscriere
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta calitatea de doctor in stiinte medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializari, cursuri, stagii, competente/atestate etc., in functie de postul pentru care concureaza;
h) declaratia pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
i) adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
j) proiectul/lucrarea de specialitate;
k) recomandarea senatului institutiei de invatamant medical superior in cauza;
l) aprobarea managerului;
m) avizul consiliului de administratie al spitalului;
n) copii legalizate ale documentelor care atesta efectuarea cursului de management spitalicesc sau a managementului serviciilor de sanatate, dupa caz;

 


    Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes se afla in etapa de pregatire a evaluarii in vederea acreditarii,  conform prevederilor Ordinul ministrului Sănătății nr. 446/2017 din 18 aprilie privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor.

 


ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 07.08.2017 ora 10,00 la sediul spitalului a concursului pentru ocuparea a 1 (unu) post vacant de asistent medical (perioada nedeterminata) la Compartimentul Primiri Urgente. Studii: documente care sa ateste pregatirea profesionala in domeniu ( certificat de calificare nivel 5, certificat de membru OAMGMAMR).


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 03.07.2017 ora 10 la sediul spitalului a concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes angajeaza un medic specialist – specialitatea medicina interna. 


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, organizarea in data de 21.03.2017 ora 10.00 la sediul spitalului a concursului pentru ocuparea 1 (un) post vacant de registrator medical la Dispensarul TBC( perioada nedeterminata), la ora 13.00 concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical (perioada nedeterminata ) la comp.boli infectioase.


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 14.03.2017 la sediul spitalului a concursului pentru ocuparea 1 (un) post vacant de registrator medical la Dispensarul TBC, iar in data de 15.03.2017 ocuparea a 2 ( doua ) posturi de infirmiera la sectia cardiologie si sectia pneumologie la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes (perioada nedeterminata)


Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager- persoana fizica , Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes,str.Piata 21 Decembrie 1989, nr.2, jud.Caras-Severin, in data de 23.03.2017, ora 10,
desfasurandu-se in doua etape.


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: in data de 24.03.2017, postul de Director Medical al spitalului, iar in data de 30.03.2017, postul de Director Financiar Contabil, al aceleiasi unitati


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes organizeaza in data de 16.05.2016 concurs pentru ocuparea a doua posturi de infirmier, un post de ingrijitor curatenie si in data de 17.05.2016, concurs pentru ocuparea postului de asistent medical la sectia chirurgie si doua posturi de asistent medical la sectia interne.


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, organizeaza in lunile aprilie si mai, concursuri  pentru ocuparea posturilor vacante.


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 15.03.2016  la sediul spitalului, a concursului pentru ocuparea functiei SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR respectiv   DIRECTOR MEDICAL la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes 


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, organizeaza in data de 25.02.2016, la sediul spitalului, concurs pentru ocuparea a doua (doua) posturi vacante de registratori medicali. Detalii aici.


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, organizeaza in ziua de 28.10.2015, concurs pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director, respectiv, Director Financiar Contabil.

Detalii aici


Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș invită persoanele interesate să participe în perioada 02-09 octombrie 2015 la depunerea CV-urilor, în vederea selecției pe baza calificărilor atestate a unui candidat pentru ocuparea prin concurs a postului vacant în cadrul unității noastre sanitare:

  • inginer-achiziții publice/expert achiziții publice

Detalii aici


Invitatie de participare pentru depunerea de oferte in vederea „Incheierii unui acord cadru cu durata de 48 de luni pentru servicii de preparare a mancarii”.

 Raspuns solicitare clarificari


Primaria municipiului Caransebes invita persoanele interesate sa depuna CV-uri pana in data de 04.09.2015, ora 16.00 in vederea numirii in functia de Director Medical Interimar la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes.

Conditiile se pot descarca aici

 


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, in data de 24 septembrie 2015.

Documentatia poate fi descarcata aici

 


Primaria municipiului Caransebes invita persoanele interesate sa depuna CV-uri pana in data de 31.08.2015 ora 16.00 in vederea numirii in functia de Director Medical Interimar la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes.