Cadru legislativ


Vizualizari: 4906

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*)

privind reforma în domeniul sănătăţii (actualizată la data de 30 septembrie 2015*)

HOTĂRÂRE nr. 799 din 30 septembrie 2015

30.09.2015

privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

HOTĂRÂRE nr. 800 din 30 septembrie 2015

30.09.2015

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016

30.09.2015

privind modificarea anexei nr. 2 şi anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

ORDIN nr. 1.211 din 30 septembrie 2015

30.09.2015

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

ORDIN nr. 1.213 din 30 septembrie 2015

30.09.2015

privind modificarea anexei nr. 2 şi anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

ORDIN nr. 1.201 din 28 septembrie 2015

28.09.2015

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

ORDIN nr. 268 din 23 mai 2013 (*actualizat*)

25.09.2015

privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (actualizat la data de 25 septembrie 2015*)

ORDIN nr. 1.193 din 25 septembrie 2015

25.09.2015

privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015

HG nr. 140 din 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru

Ordin nr. 397-836_2018 privind aprobarea Normelor de aplicare a HG nr. 140 din 2018